Niniejsza „Polityka prywatności serwisu www.greeners.pl” (dalej: „Polityka”) określa cele i zasady pobierania danych poprzez formularze kontaktowe dostępne na stronie internetowej www.greeners.pl (dalej: „Serwis”) niezbędne do obsługi zgłoszeń Usługobiorców celem świadczenia żądanej przez Usługobiorcę usługi, a także przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Usługobiorcy za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Greeners (dalej: „Usługodawca”).

I. Postanowienia ogólne

 1. Na potrzeby niniejszej Polityki, zawarte w niniejszym ppkt. 1 terminy będą miały następujące znaczenie:
 1. Usługodawca – Greeners
 2. Newsletter – informacje handlowe związane z prowadzoną przez Usługodawcę lub podmioty, które z nim współpracują działalnością komercyjną,
 3. Pliki cookies – czyli dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na Urządzeniu Usługobiorcy korzystającego z Serwisu i przeznaczone do korzystania z Serwisu, pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer,
 4. Polityka – niniejsza „Polityka prywatności
 5. Regulamin – „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Greeners, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,`
 7. Serwis – strona internetowa w domenie http://greeners.pl należąca do Usługodawcy, pod którą prowadzi on Serwis, i za pośrednictwem której Usługobiorca może korzystać z Usług,

II. Gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych

 1. Serwis nie zbiera danych osobowych Usługobiorców poza tymi, które zostaną przekazane dobrowolnie przez Usługobiorców za pośrednictwem Serwisu.
 2. Usługobiorcy odwiedzając strony Serwisu mogą napotkać formularze kontaktowe służące do pobierania danych niezbędnych do obsługi ich zgłoszeń. Usługobiorcy przekazują Usługodawcy wyłącznie te dane, które posłużą do świadczenia żądanej przez Usługobiorcę Usługi. Dane osobowe nie będą przez Usługobiorcę przetwarzane dłużej niż jest to konieczne w celu świadczenia danej Usługi bądź w świetle obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca posiada dodatkowo wdrożone środki organizacyjne i techniczne mające na celu skuteczną ochronę danych przed wglądem osób trzecich.
 3. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Usługodawca.
 4. Usługodawca zbiera dane osobowe w celu:
 1. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,
 2. przeprowadzenia akcji marketingowych, w tym programów lojalnościowych, konkursów i akcji promocyjnych,
 3. prawidłowego działania Serwisu oraz dostarczania wartości i efektów, które są przewidziane zakresem funkcjonowania Serwisu takich jak przygotowanie odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
 4. w innych celach – dane osobowe Usługobiorcy mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonych zgód oraz obowiązujących przepisów prawa.
 1. Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu e – mail oraz numeru telefonu stacjonarnego lub numeru telefonu komórkowego.
 2. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do podjęcia odpowiednich działań przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne i leży w sferze uznania Usługobiorcy, którego dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Usługodawcę zależy od uzyskania zgody Usługobiorcy.
 3. Usługobiorca przekazujący Usługodawcy swoje dane osobowe za pośrednictwem Serwisu ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Usługobiorca w tej sprawie może skontaktować się z Usługodawcą w sposób określony w pkt. VI ppkt. 1.
 4. Dane osobowe Usługobiorców podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane przez Usługodawcę w celu i w czasie wynikającym z funkcji formularza oraz w celu zautomatyzowanego przetwarzania w formie profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, które polega na wykorzystaniu danych osobowych Usługobiorcy do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się Usługobiorców. Usługobiorca ma prawo wyrazić sprzeciw na profilowanie przez Usługodawcę przetwarzającego dane osobowe w celu realizacji interesu publicznego lub własnego, uzasadnionego interesu, jeżeli uzna, że profilowanie narusza jego prawa i wolności, chyba że administrator danych wykaże nadrzędność własnego interesu wobec praw i wolności osoby. Prawo do sprzeciwu jest wyłączone, gdy profilowanie jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, jest dozwolone prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego, któremu administrator danych podlega i przewiduje wdrożenie środków ochrony praw i wolności, sama osoba wyraziła zgodę.
  Sprzeciw na profilowanie Usługobiorca może wyrazić w dowolnej formie za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Usługodawcą wskazanych w pkt. V ppkt.1.