Implementacja dyrektywy CSRD

Ministerstwo Finansów opracowało projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw, aby zaimplementować do krajowego porządku prawnego tzw. dyrektywę CSRD oraz dyrektywę delegowaną.

Europejskie Standardy Sprawozdawczości w Zakresie Zrównoważonego Rozwoju (ESRS)

31 lipca 2023 r. Komisja Europejska przyjęła Europejskie standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS). Mają je stosować wszystkie przedsiębiorstwa podlegające dyrektywie CSRD.

Raportowanie

Raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju Polityka energetyczno-klimatyczna UE zmierza do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. W związku z tym na przedsiębiorców nakładane są nowe obowiązki sprawozdawcze, takie jak raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju czy raportowanie zgodnie z Taksonomią UE. Raporty w zakresie zrównoważonego rozwoju są odpowiedzią na międzynarodową presję oraz rosnąca świadomość konsumencką. Konsumenci oraz partnerzy biznesowi coraz częściej przywiązują uwagę do emisji bezpośrednich i pośrednich, oczekując od producentów podjęcia działań prośrodowiskowych. Banki i inne instytucje finansowe, czy też partnerzy biznesowi, oczekują informacji o śladzie węglowym, redukcji emisji, a coraz częściej także o wdrożonej strategii net-zero. Kryteria ustanowione w Taksonomii UE pozwalają weryfikować działalność przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonej działalności. technologia wodorowa Zobacz jak [text-green]to robimy[/text-green] 1. Badanie oczekiwań klienta Prace rozpoczyna spotkanie, w trakcie którego określane są oczekiwania, zakres prac, planowane efekty, metody, harmonogram oraz ustalany jest zespół projektowy oraz koordynatorzy poszczególnych zagadnień. 2. Gromadzenie i analiza danych Gromadzimy i analizujemy dane dotyczą wszystkich czynników ESG (środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego). Zespół projektowy Greeners odwiedza każdą lokalizację klienta. 3. Weryfikacja, zmiany oraz projektowanie polityk ESG Weryfikujemy istniejące polityki oraz proponujemy nowe działania w zakresie ESG. Działania te obejmują zmiany lub projektowanie polityk, np. polityki klimatyczne czy polityki wynagrodzeń oraz harmonogram działań wdrażających daną zmianę. 4. Przygotowanie raportu w zakresie zrównoważonego rozwoju Wynikiem jest kompletny raport sporządzony z określonymi wymogami (CSRD, GRI lub inne). Zweryfikowane i zaktualizowane polityki wskazują zaś drogę do dalszego wzrostu wartości. Co oferujemy? Greeners to skuteczne rozwiązanie raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Niezależnie od tego, czy klienci są zainteresowani sporządzeniem pełnego raportu, czy jego poszczególnych elementów, od momentu podjęcia decyzji o współpracy z nami, Greeners przejmuje ciężar doradztwa biznesowego, technicznego, organizacyjnego i prawnego. Nasze usługi obejmują m.in.: Sporządzanie raportów w zakresie zrównoważonego rozwoju zgodnie z wymogami dyrektywy CSRD; Przygotowanie i raportowanie w Taksonomii UE; Mierzenie śladu węglowego w trzech zakresach (GHG Protocol, ESRS, GRI) Sporządzenie fakultatywnych raportów niefinansowych (GRI, TCFD); Ustanawianie celów redukcyjnych (SBTi); Wdrażanie strategii redukcyjnych oraz net-zero; Wdrażanie polityk ESG; Raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju jest ogromnym wyzwaniem. Każde wyzwanie jest jednak szansą, aby zmienić je w przewagę konkurencyjną. Przedsiębiorcy, którzy strategicznie przystosują się do tych zachodzących zmian regulacyjnych mogą liczyć na wzrost swojej pozycji rynkowej. Oferujemy naszym Klientom wsparcie prawne, biznesowe oraz techniczne na każdym etapie raportowania od fazy koncepcyjnej po tworzenie sprawozdań. Klienci cenią nasze biznesowe podejście, zrozumienie procesów produkcyjnych, czy ich wewnętrznej gospodarki energetycznej. Jednak przede wszystkim nasze wsparcie przynosi wymierne korzyści finansowe oraz niematerialne (ESG), które przekładają się na działalność operacyjną. Czym się [text-green]zajmujemy?[/text-green] Doradzamy biznesowo, techniczne oraz regulacyjnie w każdym aspekcie związanym z transformacją energetyczną oraz raportowaniem w zakresie zrównoważonego rozwoju. Własne źródła energii Źródła PV, wiatrowe czy wysokosprawne jednostki kogeneracyjne pozwalają zapewnić tanią, niskoemisyjną lub zeroemisyjną energię elektryczną oraz cieplną. Dostawy energii z odnawialnych źródeł Umowy (cPPA/ vPPA) na dostawę energii elektrycznej z OZE prowadzą do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zapewniają długoterminową stabilność cenową. Mierzenie śladu węglowego Wspieramy naszych klientów w obliczaniu śladu węglowego w trzech zakresach, raportowaniu oraz jego redukcji. Strategia Net-Zero Projektujemy i wdrażamy strategię redukcji emisji gazów cieplarnianych zmierzającą do osiągnięcia zerowego śladu węglowego. ESG Wspieramy klientów w określaniu celów ESG, projektowaniu polityk, mierzeniu wskaźników, implementacji strategii oraz jej raportowaniu. System EU ETS doradzamy technicznie oraz regulacyjne w aspektach związanych z systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS). Finansowanie transformacji Doradzamy w pozyskaniu dotacji, pożyczek preferencyjnych, zielonego finansowania na zrównoważone inwestycje oraz dla przedsiębiorstw energochłonnych. Efektywność energetyczna Wspieramy klientów w inwestycjach zmierzających do oszczędności energii. Raportowanie niefinansowe Doradzamy w obowiązkowym i fakultatywnym raportowaniu w zakresie zrównoważonego rozwoju. Polityka energetyczno-klimatyczna Wspieramy klientów w zarządzaniu gospodarką energetyczno-surowcową oraz działań związanych ze zmniejszaniem wpływu na środowisko. Audyty Przygotowujemy audyty energetyczne przedsiębiorstw, audyty efektywności energetycznej, świadectwa energetyczne budynków. Jesteś gotowy [text-white]na zmianę?[/text-white] Raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju jest koniecznością. Naszą misją jest wspieranie klientów w tym procesie od podjęcia pierwszych decyzji, poprzez zaprojektowanie i przeanalizowanie rozwiązań, po ich wdrożenie w sposób, który przynosi korzyści środowiskowe, finansowe oraz niematerialne. Kontakt Zaufali nam Każde wyzwanie to szansa na stworzenie przewagi konkurencyjnej.