Implementacja dyrektywy CSRD

Ministerstwo Finansów opracowało projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw, aby zaimplementować do krajowego porządku prawnego tzw. dyrektywę CSRD oraz dyrektywę delegowaną.

Czy biogaz może uratować polską gospodarkę?

Wraz z globalnym wzrostem świadomości ekologicznej i coraz większą presją na redukcję emisji gazów cieplarnianych, poszukiwanie alternatywnych, bardziej zrównoważonych źródeł energii staje się priorytetem dla wielu krajów. Polska, jako jeden z liderów w produkcji i zużyciu węgla, stoi przed wyzwaniem zrównoważonej transformacji energetycznej. W tym kontekście biogaz i jego pochodne, jako potencjalne elementy strategii energetycznej, wzbudzają coraz większe zainteresowanie.

Norma ISO 50001 – Klucz do efektywności energetycznej

System Świadectw Efektywności Energetycznej (ŚEE) przygotowano w ramach obowiązku nałożonego na państwa członkowskie przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2012/27/UE (aktualnie przekształcona Dyrektywa 2023/1791). Obowiązek ten wprowadza system zobowiązujący do zwiększenia efektywności energetycznej, w taki sposób, aby dystrybutorzy energii danego kraju co roku oszczędzali co najmniej 1,5% rocznego wolumenu sprzedaży odbiorcom końcowym. Państwa członkowskie otrzymały dowolność w opracowaniu i wprowadzeniu omawianego systemu.

System Świadectw Efektywności Energetycznej

System Świadectw Efektywności Energetycznej (ŚEE) przygotowano w ramach obowiązku nałożonego na państwa członkowskie przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2012/27/UE (aktualnie przekształcona Dyrektywa 2023/1791). Obowiązek ten wprowadza system zobowiązujący do zwiększenia efektywności energetycznej, w taki sposób, aby dystrybutorzy energii danego kraju co roku oszczędzali co najmniej 1,5% rocznego wolumenu sprzedaży odbiorcom końcowym. Państwa członkowskie otrzymały dowolność w opracowaniu i wprowadzeniu omawianego systemu.

Nowe wymogi formalne w rekompensatach dla sektorów i podsektorów energochłonnych

Przedsiębiorstwa z sektorów i podsektorów energochłonnych kolejny raz mogą ubiegać się o rekompensaty, które przyznawane są w związku z przenoszeniem kosztów zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów.

Pierwsze konkursy NFOŚiGW na dofinansowanie infrastruktury i pojazdów wodorowych

Wodór jest przedmiotem wielu dyskusji i badań w zakresie wykorzystania go jako bezemisyjnego źródła energii.

Norma ISO 14001 – Klucz do zrównoważonego rozwoju

W dzisiejszym świecie, kwestie zrównoważonego rozwoju i podejścia ESG (Environmental, Social, Governance) są coraz bardziej kluczowe dla firm. Aby wzmocnić swój udział w środowiskowym filarze zrównoważonego rozwoju, zalecane jest systemowe podejście do zarządzania środowiskowego poprzez wprowadzenie Systemu Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) zgodnie z międzynarodowym standardem ISO 14001.

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej – nowe wymagania dla przedsiębiorców

W obliczu rosnących wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi, bezpieczeństwem energetycznym oraz potrzebą zrównoważonego rozwoju Unia Europejska pragnie zwiększyć udział Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w końcowym zużyciu energii.

12