Kolejny program rekompensat za wzrost cen energii i gazu ziemnego ogłoszony

Już w sierpniu rusza druga edycja programu rekompensat za wzrost cen energii i gazu ziemnego. W tej edycji wnioskować mogą firmy ze wszystkich sektorów wydobycia oraz przetwórstwa przemysłowego.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii szacuje, że z programu skorzysta nawet 3000 przedsiębiorstw. Budżet programu to aż 5,5 mld złotych.

Rozszerzenie zakresu pomocy

8 sierpnia 2023 r. program „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu i energii elektrycznej w 2023 r.” został oficjalnie przyjęty. Jego celem jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działania firm i zachowaniu miejsc pracy. Tym razem wsparcie obejmuje firmy z całego sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego (Sekcja B i C PKD).

Operatorem programu, tak jak w roku poprzednim, będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Składanie wniosków

Nabór wniosków rozpocznie się jeszcze w sierpniu 2023 roku. Start naboru planowany jest po otrzymaniu notyfikacji Komisji Europejskiej.

Przedsiębiorcy będą mieli tylko 14 dni na złożenie elektronicznych wniosków na stronie GWD (generator wniosków o dofinansowanie – NFOŚiGW), a do ich potwierdzenia zostanie wykorzystany podpis kwalifikowany.

Wsparcie finansowe

Tegoroczny budżet programu wynosi aż 5,5 mld złotych, a wypłata środków nastąpi w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia naboru.

W ubiegłym roku, dzięki Programowi na 2022 r., wsparcie finansowe otrzymało 195 firm na łączną sumę 2 321 mln zł.

Warianty pomocy

Do udziału w programie uprawnionych jest ok. 3000 firm. O pomoc można wnioskować w jednym z dwóch wariantów: pomocy podstawowej albo pomocy zwiększonej.

  • Pomoc podstawowa jest skierowana dla firm energochłonnych, które przeważającą działalność prowadzą w sekcji B lub PKD, których koszty nabycia energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2021 r. wyniosły minimum 3% wartości produkcji sprzedanej.
  • Pomoc zwiększona jest skierowana dla firm działających w sektorach określonych przez KE jako szczególnie narażone na utratę konkurencyjności. Dodatkowym warunkiem, który należy spełnić jest odnotowanie w 2023 r. ujemnego wyniku finansowego EBITDA lub spadku tego wskaźnika o 40% względem 2021 r. Ponadto, firmy te muszą przedstawić plan zwiększenia efektywności energetycznej do końca I kwartału 2024 r., którego koszty realizacji wyniosą minimum 30% otrzymanej pomocy. Lista sektorów znajduje się poniżej.

Limity pomocy wynoszą 50% kosztów kwalifikowanych do 4 mln EUR dla pomocy podstawowej oraz 80% kosztów kwalifikowanych do 40 mln EUR dla pomocy zwiększonej.

Pomoc podstawowa zostanie przyznana w dwóch turach – za pierwsze i drugie półrocze 2023 r. w formie refundacji, a pomoc zwiększona w formie zaliczki za cały 2023 r.

Uruchomienie programu

Program zostanie uruchomiony po zatwierdzeniu go przez Komisję Europejską jako zgodnego z zasadami rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Datę rozpoczęcia naboru wniosków będzie można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT) oraz NFOŚiGW. Pełna dokumentacja programu, w tym regulamin naboru, wzory umów o udzielenie pomocy oraz formularze rozliczenia, zostanie opublikowana na stronie internetowej NFOŚiGW.

Z pomocy podstawowej skorzystać wszystkie firmy działające w sektorach wymienionych w części B i C PKD.

Poniższa lista dotyczy wyłącznie pomocy zwiększonej.  

Listy kodów PKD i PRODCOM uprawniających do pomocy zwiększonej: 

05.10.Z   Wydobywanie węgla kamiennego  
06.10.Z  Górnictwo ropy naftowej  
07.10.Z  Górnictwo rud żelaza  
07.29.Z  Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych  
08.91.Z  Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów  
08.93.Z  Wydobywanie soli  
08.99.Z   Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane  
10.41.Z  Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych  
10.62.Z   Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych  
10.81.Z  Produkcja cukru  
11.06.Z   Produkcja słodu  
13.10.A   Produkcja przędzy bawełnianej  
13.10.B  Produkcja przędzy wełnianej 
13.10.C  Produkcja przędzy z włókien chemicznych 
13.10.D  Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici 
13.30.Z   Wykończanie wyrobów włókienniczych  
13.95.Z   Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży  
14.11.Z  Produkcja odzieży skórzanej  
16.21.Z   Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna  
17.11.Z  Produkcja masy włóknistej  
17.12.Z   Produkcja papieru i tektury  
19.10.Z  Wytwarzanie i przetwarzanie koksu  
19.20.Z   Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej  
20.11.Z  Produkcja gazów technicznych  
20.12.Z  Produkcja barwników i pigmentów  
20.13.Z   Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych  
20.14.Z   Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych  
20.15.Z   Produkcja nawozów i związków azotowych  
20.16.Z   Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych  
20.17.Z   Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych  
20.60.Z   Produkcja włókien chemicznych  
21.10.Z   Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych  
23.11.Z   Produkcja szkła płaskiego  
23.13.Z   Produkcja szkła gospodarczego  
23.14.Z   Produkcja włókien szklanych  
23.19.Z   Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne  
23.20.Z   Produkcja wyrobów ogniotrwałych  
23.31.Z  Produkcja ceramicznych kafli i płytek  
23.32.Z  Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny  
23.41.Z  Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych  
23.42.Z   Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych  
23.51.Z   Produkcja cementu  
23.52.Z   Produkcja wapna i gipsu  
23.99.Z  Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana  
24.10.Z   Produkcja surówki żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych  
24.20.Z   Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali  
24.31.Z   Produkcja prętów ciągnionych na zimno  
24.42.A   Produkcja aluminium hutniczego 
24.42.B  Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium 
24.43.Z   Produkcja ołowiu, cynku i cyny  
24.44.Z   Produkcja miedzi  
24.45.Z   Produkcja pozostałych metali nieżelaznych  
24.46.Z   Wytwarzanie paliw jądrowych  
24.51.Z   Odlewnictwo żeliwa  
 
 
 
     
Kody Prodcom 

 

   
81221  Kaolin i pozostałe gliny kaolinowe    
10311130  Ziemniaki zamrożone, przetworzone lub zakonserwowane (włączając ziemniaki ugotowane lub częściowo ugotowane w oleju, a następnie zamrożone; z wyłączeniem zakonserwowanych octem lub kwasem octowym)    
10311300  Ziemniaki suszone w postaci mąki, mączki, płatków, granulek i pelletów    
10391725  Przecier pomidorowy i pasta, zagęszczone    
105122  Mleko pełne w proszku    
105121  Odtłuszczone mleko w proszku    
105153  Kazeina    
105154  Laktoza i syrop laktozowy    
10515530  Serwatka i serwatka zmodyfikowana, w proszku, w granulkach lub w innej stałej postaci, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek środka słodzącego    
10891334  Drożdże piekarnicze    
20302150  Szkliste emalie i glazury, pobiałki (masy lejne) i podobne preparaty, w rodzaju stosowanych w przemyśle ceramicznym, emalierskim i szklarskim    
20302170  Ciekłe materiały do wytwarzania połysku i podobne preparaty, fryta szklana i pozostałe szkło w postaci proszku, granulek lub płatków    
25501134  Części z żelaza kutego swobodnie do wałów napędowych, wałów krzywkowych, wałów wykorbionych i do korb itp.    
 

 

Ostatnie wpisy

Greeners partnerem dziesiątej edycji Sustainable Economy Summit
Aktualności

Greeners jest partnerem dziesiątej edycji Sustainable Economy Summit. Wydarzenie odbędzie się w dniach 20–21 maja w Sheraton Grand w Warszawie. Maximilian Piekut, General Manager Greeners, zaprezentuje studium przypadku: „Jak sprawić, aby dekarbonizacja była korzystna dla firmy?” i weźmie udział w panelu dyskusyjnym o zielonej energii.

Czy biogaz może uratować polską gospodarkę?
Transformacja

Wraz z globalnym wzrostem świadomości ekologicznej i coraz większą presją na redukcję emisji gazów cieplarnianych, poszukiwanie alternatywnych, bardziej zrównoważonych źródeł energii staje się priorytetem dla wielu krajów. Polska, jako jeden z liderów w produkcji i zużyciu węgla, stoi przed wyzwaniem zrównoważonej transformacji energetycznej. W tym kontekście biogaz i jego pochodne, jako potencjalne elementy strategii energetycznej, wzbudzają coraz większe zainteresowanie.

Norma ISO 50001 – Klucz do efektywności energetycznej
Efektywność

System Świadectw Efektywności Energetycznej (ŚEE) przygotowano w ramach obowiązku nałożonego na państwa członkowskie przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2012/27/UE (aktualnie przekształcona Dyrektywa 2023/1791). Obowiązek ten wprowadza system zobowiązujący do zwiększenia efektywności energetycznej, w taki sposób, aby dystrybutorzy energii danego kraju co roku oszczędzali co najmniej 1,5% rocznego wolumenu sprzedaży odbiorcom końcowym. Państwa członkowskie otrzymały dowolność w opracowaniu i wprowadzeniu omawianego systemu.

Transformacja energetyczna w Twojej firmie

Wdrażamy rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju w sposób, który przynosi naszym Klientom wymierne korzyści.