Nowe wymogi formalne w rekompensatach dla sektorów i podsektorów energochłonnych

Przedsiębiorstwa z sektorów i podsektorów energochłonnych kolejny raz mogą ubiegać się o rekompensaty, które przyznawane są w związku z przenoszeniem kosztów zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów. Zaliczyć do nich można m.in. producentów ołowiu, cynku i cyny, masy włóknistej, papieru i tektury, aluminium, surówki żelazostopów, żeliwa i stali, wyrobów hutniczych, wodoru (Załącznik nr 1 do ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych).

Maksymalna wysokość rekompensat za 2023 r. wyniesie 3,2 mld zł i jest wyższa o 0,55 mld zł w stosunku do tych przyznanych za 2022 r.

Pułap rekompensat obliczany jest w różny sposób, w zależności od rodzaju produktów wytwarzanych w instalacji, dla których ma zastosowanie jeden ze wskaźników efektywności zużycia energii elektrycznej wyrażony w:

  • megawatogodzinach na megagramy (MWh/Mg) produktu;
  • megagramach dwutlenku węgla na megagramy (Mg CO2/Mg) produktu.

Jeżeli nie mają zastosowania powyższe wskaźniki wówczas stosowany jest wskaźnik efektywności zużycia rezerwowej energii elektrycznej.

W celu uzyskania rekompensaty wnioskodawca będzie musiał spełnić szereg wymogów formalnych oraz dokładnie udokumentować swoją produkcję oraz zużycie energii elektrycznej. W stosunku do poprzedniego roku dodatkowo należy dołączyć dokumenty, tj.:

  • Wykaz zawierający informacje i dane o wielkości emisji gazów cieplarnianych objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji i liczbie uprawnień do emisji oraz o wysokości należnych opłat, o którym mowa w art. 286 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska, przedkładany marszałkowi województwa, za rok za który przyznawane są rekompensaty;
  • Wykaz zawierający informacje i dane o rodzajach i wielkości emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, o którym mowa w art. 286 ustawy – Prawo ochrony środowiska, przedkładany marszałkowi województwa, za rok za który przyznawane są rekompensaty;
  • Wykaz zawierający informacje i dane o rodzajach i ilości składowanych odpadów oraz o wysokości należnych opłat, o którym mowa w art. 286 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska, przedkładany marszałkowi województwa, za rok za który przyznawane są rekompensaty.

W tym roku wnioski o przyznanie rekompensat można składać do 31 marca.

Spółka, której zostaną przyznane rekompensaty będzie zobowiązana m.in. do prowadzenia produkcji w instalacji przez okres 2 lat następujących po roku kalendarzowym, w którym zostały mu przyznane rekompensaty; ograniczenia emisji gazów cieplarnianych lub zwiększenia efektywności energetycznej; przedłożenia sprawozdania potwierdzającego wykonanie obowiązku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych lub poprawy efektywności energetycznej wraz z dokumentami lub ich kopiami potwierdzającymi realizację tego obowiązku (art. 12 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych).

Ostatnie wpisy

Greeners partnerem dziesiątej edycji Sustainable Economy Summit
Aktualności

Greeners jest partnerem dziesiątej edycji Sustainable Economy Summit. Wydarzenie odbędzie się w dniach 20–21 maja w Sheraton Grand w Warszawie. Maximilian Piekut, General Manager Greeners, zaprezentuje studium przypadku: „Jak sprawić, aby dekarbonizacja była korzystna dla firmy?” i weźmie udział w panelu dyskusyjnym o zielonej energii.

Czy biogaz może uratować polską gospodarkę?
Transformacja

Wraz z globalnym wzrostem świadomości ekologicznej i coraz większą presją na redukcję emisji gazów cieplarnianych, poszukiwanie alternatywnych, bardziej zrównoważonych źródeł energii staje się priorytetem dla wielu krajów. Polska, jako jeden z liderów w produkcji i zużyciu węgla, stoi przed wyzwaniem zrównoważonej transformacji energetycznej. W tym kontekście biogaz i jego pochodne, jako potencjalne elementy strategii energetycznej, wzbudzają coraz większe zainteresowanie.

Norma ISO 50001 – Klucz do efektywności energetycznej
Efektywność

System Świadectw Efektywności Energetycznej (ŚEE) przygotowano w ramach obowiązku nałożonego na państwa członkowskie przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2012/27/UE (aktualnie przekształcona Dyrektywa 2023/1791). Obowiązek ten wprowadza system zobowiązujący do zwiększenia efektywności energetycznej, w taki sposób, aby dystrybutorzy energii danego kraju co roku oszczędzali co najmniej 1,5% rocznego wolumenu sprzedaży odbiorcom końcowym. Państwa członkowskie otrzymały dowolność w opracowaniu i wprowadzeniu omawianego systemu.

Transformacja energetyczna w Twojej firmie

Wdrażamy rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju w sposób, który przynosi naszym Klientom wymierne korzyści.