Pierwsze konkursy NFOŚiGW na dofinansowanie infrastruktury i pojazdów wodorowych

Wodór jest przedmiotem wielu dyskusji i badań w zakresie wykorzystania go jako bezemisyjnego źródła energii.

Perspektywy OZE w Polsce – Geotermia 

W obliczu rosnących wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi, bezpieczeństwem energetycznym oraz potrzebą zrównoważonego rozwoju Unia Europejska pragnie zwiększyć udział Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w końcowym zużyciu energii.

Dofinansowanie działań ESG 

Wywiązanie się ze zobowiązania do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r. będzie wymagać licznych i wielkoskalowych inwestycji niskoemisyjnych. Kraje Unii Europejskiej (UE) wyemitowały 3,1 Gt CO2 w 2019 r. By przejść do poziomu zerowego CO2 potrzebne są znaczne nakłady finansowe. UE przeznaczy 30% z budżetu długofalowego i Next Generation na działania klimatyczne (około 606 mld euro) w latach 2021-2027.2 Kraje G20, których emisje szacowane są na około 31 Gt CO2 rocznie będą musiały w tej dekadzie zainwestować ponad 35 bln dolarów w inwestycje zrównoważone.

Rozpoczął się nabór wniosków o rekompensaty za wzrost kosztów energii elektrycznej i gazu ziemnego za rok 2023

Przedsiębiorstwa, które zmagają się z wysokimi kosztami zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego ponownie mogą liczyć na wsparcie w postaci dotacji. Do udziału w programie uprawnionych jest 3 000 firm. 

Potencjał energii wodorowej w Polsce. Przed nami dobry czas na wejście do tej rewolucji ze swoim biznesem

Technologia wodorowa jest aktualnie jednym z najbardziej innowacyjnych rozwiązań w energetyce i transporcie. W Polsce jej rozwój zyskuje na znaczeniu, ponieważ jest niezbędna do osiągnięcia neutralności klimatycznej.