Pierwsze konkursy NFOŚiGW na dofinansowanie infrastruktury i pojazdów wodorowych

Wodór jest przedmiotem wielu dyskusji i badań w zakresie wykorzystania go jako bezemisyjnego źródła energii.

W Unii Europejskiej (UE) i innych regionach świata prowadzone są liczne inicjatywy mające na celu rozwój infrastruktury wodorowej oraz technologii produkcji, przechowywania i jego wykorzystania w różnych sektorach gospodarki. W Polsce również zauważalne są starania mające na celu wykorzystanie potencjału wodoru jako elementu zrównoważonej transformacji energetycznej i modernizacji, głównie sektorów przemysłowych i transportu. Światowe strategie gospodarcze i polityczne, które zakładają neutralność emisyjną do 2050 r., wskazują wodór jako nieodłączny element szybkiego przejścia na czystą energię.

Strategia rozwoju technologii wodorowej UE opiera się przede wszystkim o dwa kluczowe dokumenty: Pakiet Fit for 55 oraz Plan REPowerEU. Te dwa dokumenty mają stanowić pakiet środków pozwalających na osiągnięcie celów klimatycznych UE. Jednak ich szczegółowe założenia i podejścia mogą się różnić w zależności od ich głównego zakresu i celów oraz zakładanej wielkości zużycia wodoru (rys. 1).

Rys. 1. Zakładane zużycie wodoru w ramach celów programu RePowerEU i Fit for 55 w UE do 2030 r.

Źródło: European Commission (2022): Implementing the REPower EU Action Plan: Investment Needs, Hydrogen Accelerator and Achieving the Bio-Methane Targets

Implementację strategicznego podejścia do rozwoju wodoru podkreślają również poszczególne kraje UE w swoich strategiach. 18 krajów UE opracowało strategię lub plan działania w zakresie wodoru. Zidentyfikowano w nich szereg kluczowych inicjatyw niezbędnych do przyspieszenia transformacji energetycznej. Nacisk położono przede wszystkim na produkcję wodoru z odnawialnych źródeł energii (OZE) w różnych branżach, w tym przede wszystkim w transporcie. Aktualnie transport ma być jednym z kluczowych sektorów gospodarki wykorzystujący wodór. Branżę tę promują w swoich dokumentach strategicznych wszystkie kraje z wyjątkiem Finlandii. Natomiast wraz z rozwojem technologii w najbliższej przyszłości ta tendencja może się zmienić i inne branże staną się strategiczne.

W polskiej strategii wodorowej dąży się do promowania wykorzystania wodoru w całej gałęzi transportu, tj. uwzględniając wsparcie innowacji i współpracy międzynarodowej, produkcji i użytkowania pojazdów osobowych, pojazdów ciężkich i dalekiego zasięgu, kolei, autobusów i samolotów oraz rozbudowa infrastruktury tankowania .

Na obecnym etapie rozwoju rynku wodoru wiele projektów wymaga dofinansowania. Możliwość uzyskania dofinansowania jest możliwa zarówno na poziomie krajowym oraz regionalnym w programach operacyjnych na lata 2021–2027.

Obecnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚ) pracuje nad dokumentacją konkursową w ramach programu priorytetowego Wodoryzacja Gospodarki. Znaczna część środków z budżetu będzie przeznaczona na wsparcie technologii dotyczących budowy, wdrożenia oraz komercjalizacji innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem. W pierwszej kolejności dofinansowywane będą inwestycje polegające na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie poprzez wsparcie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Budżet na realizację tego programu wynosi 1 mld zł. Grupą odbiorczą są przedsiębiorcy, którzy będą mogli ubiegać się o dotację do zakupu pojazdu lub w przypadku leasingu – dopłatę do opłaty wstępnej. Program realizowany będzie do 2029 r. Kolejna możliwość dotyczy wsparcia rozwoju infrastruktury do ładownia dla zeroemisyjnych pojazdów ciężarowych zlokalizowanych przy trasach sieci bazowej TEN-T, centrach logistycznych oraz terminalach intermodalnych. Budżet na realizację celu programu wynosi 2 mld zł.

Zapraszamy Państwa do współpracy. Wspieramy w przygotowaniu i prowadzeniu całej procedury pozyskania wsparcia, w tym opracowania stosownej dokumentacji oraz pozyskania partnerów do projektu.

Ostatnie wpisy

Greeners partnerem dziesiątej edycji Sustainable Economy Summit
Aktualności

Greeners jest partnerem dziesiątej edycji Sustainable Economy Summit. Wydarzenie odbędzie się w dniach 20–21 maja w Sheraton Grand w Warszawie. Maximilian Piekut, General Manager Greeners, zaprezentuje studium przypadku: „Jak sprawić, aby dekarbonizacja była korzystna dla firmy?” i weźmie udział w panelu dyskusyjnym o zielonej energii.

Czy biogaz może uratować polską gospodarkę?
Transformacja

Wraz z globalnym wzrostem świadomości ekologicznej i coraz większą presją na redukcję emisji gazów cieplarnianych, poszukiwanie alternatywnych, bardziej zrównoważonych źródeł energii staje się priorytetem dla wielu krajów. Polska, jako jeden z liderów w produkcji i zużyciu węgla, stoi przed wyzwaniem zrównoważonej transformacji energetycznej. W tym kontekście biogaz i jego pochodne, jako potencjalne elementy strategii energetycznej, wzbudzają coraz większe zainteresowanie.

Norma ISO 50001 – Klucz do efektywności energetycznej
Efektywność

System Świadectw Efektywności Energetycznej (ŚEE) przygotowano w ramach obowiązku nałożonego na państwa członkowskie przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2012/27/UE (aktualnie przekształcona Dyrektywa 2023/1791). Obowiązek ten wprowadza system zobowiązujący do zwiększenia efektywności energetycznej, w taki sposób, aby dystrybutorzy energii danego kraju co roku oszczędzali co najmniej 1,5% rocznego wolumenu sprzedaży odbiorcom końcowym. Państwa członkowskie otrzymały dowolność w opracowaniu i wprowadzeniu omawianego systemu.

Transformacja energetyczna w Twojej firmie

Wdrażamy rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju w sposób, który przynosi naszym Klientom wymierne korzyści.