Dofinansowanie działań ESG 

Wywiązanie się ze zobowiązania do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r. będzie wymagać licznych i wielkoskalowych inwestycji niskoemisyjnych. Kraje Unii Europejskiej (UE) wyemitowały 3,1 Gt CO2 w 2019 r. By przejść do poziomu zerowego CO2 potrzebne są znaczne nakłady finansowe. UE przeznaczy 30% z budżetu długofalowego i Next Generation na działania klimatyczne (około 606 mld euro) w latach 2021-2027.2 Kraje G20, których emisje szacowane są na około 31 Gt CO2 rocznie będą musiały w tej dekadzie zainwestować ponad 35 bln dolarów w inwestycje zrównoważone.

Implementacja dyrektywy CSRD

Ministerstwo Finansów opracowało projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw, aby zaimplementować do krajowego porządku prawnego tzw. dyrektywę CSRD oraz dyrektywę delegowaną.

Greeners partnerem dziesiątej edycji Sustainable Economy Summit

Greeners jest partnerem dziesiątej edycji Sustainable Economy Summit. Wydarzenie odbędzie się w dniach 20–21 maja w Sheraton Grand w Warszawie. Maximilian Piekut, General Manager Greeners, zaprezentuje studium przypadku: „Jak sprawić, aby dekarbonizacja była korzystna dla firmy?” i weźmie udział w panelu dyskusyjnym o zielonej energii.

Norma ISO 50001 – Klucz do efektywności energetycznej

System Świadectw Efektywności Energetycznej (ŚEE) przygotowano w ramach obowiązku nałożonego na państwa członkowskie przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2012/27/UE (aktualnie przekształcona Dyrektywa 2023/1791). Obowiązek ten wprowadza system zobowiązujący do zwiększenia efektywności energetycznej, w taki sposób, aby dystrybutorzy energii danego kraju co roku oszczędzali co najmniej 1,5% rocznego wolumenu sprzedaży odbiorcom końcowym. Państwa członkowskie otrzymały dowolność w opracowaniu i wprowadzeniu omawianego systemu.

Norma ISO 14001 – Klucz do zrównoważonego rozwoju

W dzisiejszym świecie, kwestie zrównoważonego rozwoju i podejścia ESG (Environmental, Social, Governance) są coraz bardziej kluczowe dla firm. Aby wzmocnić swój udział w środowiskowym filarze zrównoważonego rozwoju, zalecane jest systemowe podejście do zarządzania środowiskowego poprzez wprowadzenie Systemu Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) zgodnie z międzynarodowym standardem ISO 14001.

Europejskie Standardy Sprawozdawczości w Zakresie Zrównoważonego Rozwoju (ESRS)

31 lipca 2023 r. Komisja Europejska przyjęła Europejskie standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS). Mają je stosować wszystkie przedsiębiorstwa podlegające dyrektywie CSRD.

Transformacja energetyczna

Transformacja energetyczna Twojej firmy To odpowiedź na wzrost kosztów energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego, a także na rosnącą liczbę obowiązków sprawozdawczych, nieprzewidywalne wzrosty cen uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, przyśpieszoną dekarbonizację gospodarki, oczekiwania konsumentów oraz partnerów biznesowych. Transformacja energetyczna to ogromne wyzwanie finansowe, technologiczne i organizacyjne. Każde wyzwanie to jednak szansa na stworzenie przewagi konkurencyjnej. Przedsiębiorcy, którzy strategicznie przystosują się do zmian energetycznych mogą liczyć na wzrost swojej pozycji rynkowej – zaoszczędzą na kosztach energii, pozyskają finansowanie na transformację energetyczną i innowacje, zapewnią sobie stabilne i konkurencyjne dostawy energii lub produkcję energii z własnych niskoemisyjnych źródeł energii. Zobacz jak [text-green]to robimy[/text-green] 1. Badanie oczekiwań klienta Na pierwszym spotkaniu określamy wspólne oczekiwania, zakres prac, planowane efekty, metody, harmonogram oraz ustalamy zespół projektowy. 2. Ocena gospodarki energetyczno-surowcowej Kolejnym etapem jest analiza danych oraz audyt zakładów. Etap ten kończy się warsztatem na temat obecnej gospodarki energetycznej prezentowanym w formie raportu. 3. Projektowanie strategii energetyczno-klimatycznej Proponujemy rozwiązania oraz określamy ich wpływ na działalność klienta pod kątem efektywności kosztowej, oszczędności oraz redukcji śladu węglowego. 4. Wdrożenie projektów inwestycyjnych Wspieramy klienta poprzez analizy, studia wykonalności, przygotowywanie wniosków o dofinansowanie, dokumentów projektowych czy audytów efektywności energetycznej. Korzyści z transformacji energetycznej Greeners przejmuje ciężar klimatyczno-energetycznych wyzwań biznesowych, technicznych, organizacyjnych i prawnych. Korzyści związane ze stabilną oraz niższą ceną energii. Zapewnienie stabilnych dostaw energii elektrycznej, ciepła oraz gazu po konkurencyjnych cenach niezależnych od ceny uprawnień do emisji CO2. Wypełnienie kryteriów środowiskowych dla finansowania operacyjnego zgodnie z Taksonomią. Fundusze na transformację energetyczną oraz inne instrumenty wsparcia, na przykład tzw. białe certyfikaty, skracają okres zwrotu i pozwalają na zaangażowanie mniejszego kapitału własnego. Wywieranie pozytywnego wpływu. Opracowanie strategii energetyczno-klimatycznej pozwala przedsiębiorstwom mierzyć i redukować ślad węglowy związany z działalnością. Oferujemy naszym Klientom wsparcie prawne, biznesowe oraz techniczne na każdym etapie transformacji energetycznej od fazy koncepcyjnej po implementację rozwiązań. Klienci cenią nasze biznesowe podejście, zrozumienie procesów produkcyjnych, czy ich wewnętrznej gospodarki energetycznej. Jednak przede wszystkim nasze wsparcie przynosi wymierne korzyści finansowe oraz niematerialne (ESG), które przekładają się na działalność operacyjną. Greeners oferuje doradztwo biznesowe i techniczne pomagające w przeprowadzeniu transformacji energetycznej. Przeprowadzamy naszych klientów przez cały proces zmian – od podjęcia pierwszych decyzji, poprzez zaprojektowanie i przeanalizowanie rozwiązań, po ich wdrożenie tak, by przynosiły korzyści środowiskowe, finansowe oraz niematerialne. Czym się [text-green]zajmujemy?[/text-green] Doradzamy biznesowo, techniczne oraz regulacyjnie w każdym aspekcie związanym z transformacją energetyczną oraz raportowaniem w zakresie zrównoważonego rozwoju. Własne źródła energii Źródła PV, wiatrowe czy wysokosprawne jednostki kogeneracyjne pozwalają zapewnić tanią, niskoemisyjną lub zeroemisyjną energię elektryczną oraz cieplną. Dostawy energii z odnawialnych źródeł Umowy (cPPA/ vPPA) na dostawę energii elektrycznej z OZE prowadzą do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zapewniają długoterminową stabilność cenową. Mierzenie śladu węglowego Wspieramy naszych klientów w obliczaniu śladu węglowego w trzech zakresach, raportowaniu oraz jego redukcji. Strategia Net-Zero Projektujemy i wdrażamy strategię redukcji emisji gazów cieplarnianych zmierzającą do osiągnięcia zerowego śladu węglowego. ESG Wspieramy klientów w określaniu celów ESG, projektowaniu polityk, mierzeniu wskaźników, implementacji strategii oraz jej raportowaniu. System EU ETS doradzamy technicznie oraz regulacyjne w aspektach związanych z systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS). Finansowanie transformacji Doradzamy w pozyskaniu dotacji, pożyczek preferencyjnych, zielonego finansowania na zrównoważone inwestycje oraz dla przedsiębiorstw energochłonnych. Efektywność energetyczna Wspieramy klientów w inwestycjach zmierzających do oszczędności energii. Raportowanie niefinansowe Doradzamy w obowiązkowym i fakultatywnym raportowaniu w zakresie zrównoważonego rozwoju. Polityka energetyczno-klimatyczna Wspieramy klientów w zarządzaniu gospodarką energetyczno-surowcową oraz działań związanych ze zmniejszaniem wpływu na środowisko. Audyty Przygotowujemy audyty energetyczne przedsiębiorstw, audyty efektywności energetycznej, świadectwa energetyczne budynków. Jesteś gotowy [text-white]na zmianę?[/text-white] Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek wiemy, że transformacja energetyczna jest koniecznością. Naszą misją jest wspieranie klientów w tym procesie od podjęcia pierwszej decyzji, poprzez zaprojektowanie i przeanalizowanie rozwiązań, po ich wdrożenie w sposób, który przynosi korzyści środowiskowe, finansowe i niematerialne. Kontakt Zaufali nam Każde wyzwanie to szansa na stworzenie przewagi konkurencyjnej.

Raportowanie

Raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju Polityka energetyczno-klimatyczna UE zmierza do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. W związku z tym na przedsiębiorców nakładane są nowe obowiązki sprawozdawcze, takie jak raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju czy raportowanie zgodnie z Taksonomią UE. Raporty w zakresie zrównoważonego rozwoju są odpowiedzią na międzynarodową presję oraz rosnąca świadomość konsumencką. Konsumenci oraz partnerzy biznesowi coraz częściej przywiązują uwagę do emisji bezpośrednich i pośrednich, oczekując od producentów podjęcia działań prośrodowiskowych. Banki i inne instytucje finansowe, czy też partnerzy biznesowi, oczekują informacji o śladzie węglowym, redukcji emisji, a coraz częściej także o wdrożonej strategii net-zero. Kryteria ustanowione w Taksonomii UE pozwalają weryfikować działalność przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonej działalności. technologia wodorowa Zobacz jak [text-green]to robimy[/text-green] 1. Badanie oczekiwań klienta Prace rozpoczyna spotkanie, w trakcie którego określane są oczekiwania, zakres prac, planowane efekty, metody, harmonogram oraz ustalany jest zespół projektowy oraz koordynatorzy poszczególnych zagadnień. 2. Gromadzenie i analiza danych Gromadzimy i analizujemy dane dotyczą wszystkich czynników ESG (środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego). Zespół projektowy Greeners odwiedza każdą lokalizację klienta. 3. Weryfikacja, zmiany oraz projektowanie polityk ESG Weryfikujemy istniejące polityki oraz proponujemy nowe działania w zakresie ESG. Działania te obejmują zmiany lub projektowanie polityk, np. polityki klimatyczne czy polityki wynagrodzeń oraz harmonogram działań wdrażających daną zmianę. 4. Przygotowanie raportu w zakresie zrównoważonego rozwoju Wynikiem jest kompletny raport sporządzony z określonymi wymogami (CSRD, GRI lub inne). Zweryfikowane i zaktualizowane polityki wskazują zaś drogę do dalszego wzrostu wartości. Co oferujemy? Greeners to skuteczne rozwiązanie raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Niezależnie od tego, czy klienci są zainteresowani sporządzeniem pełnego raportu, czy jego poszczególnych elementów, od momentu podjęcia decyzji o współpracy z nami, Greeners przejmuje ciężar doradztwa biznesowego, technicznego, organizacyjnego i prawnego. Nasze usługi obejmują m.in.: Sporządzanie raportów w zakresie zrównoważonego rozwoju zgodnie z wymogami dyrektywy CSRD; Przygotowanie i raportowanie w Taksonomii UE; Mierzenie śladu węglowego w trzech zakresach (GHG Protocol, ESRS, GRI) Sporządzenie fakultatywnych raportów niefinansowych (GRI, TCFD); Ustanawianie celów redukcyjnych (SBTi); Wdrażanie strategii redukcyjnych oraz net-zero; Wdrażanie polityk ESG; Raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju jest ogromnym wyzwaniem. Każde wyzwanie jest jednak szansą, aby zmienić je w przewagę konkurencyjną. Przedsiębiorcy, którzy strategicznie przystosują się do tych zachodzących zmian regulacyjnych mogą liczyć na wzrost swojej pozycji rynkowej. Oferujemy naszym Klientom wsparcie prawne, biznesowe oraz techniczne na każdym etapie raportowania od fazy koncepcyjnej po tworzenie sprawozdań. Klienci cenią nasze biznesowe podejście, zrozumienie procesów produkcyjnych, czy ich wewnętrznej gospodarki energetycznej. Jednak przede wszystkim nasze wsparcie przynosi wymierne korzyści finansowe oraz niematerialne (ESG), które przekładają się na działalność operacyjną. Czym się [text-green]zajmujemy?[/text-green] Doradzamy biznesowo, techniczne oraz regulacyjnie w każdym aspekcie związanym z transformacją energetyczną oraz raportowaniem w zakresie zrównoważonego rozwoju. Własne źródła energii Źródła PV, wiatrowe czy wysokosprawne jednostki kogeneracyjne pozwalają zapewnić tanią, niskoemisyjną lub zeroemisyjną energię elektryczną oraz cieplną. Dostawy energii z odnawialnych źródeł Umowy (cPPA/ vPPA) na dostawę energii elektrycznej z OZE prowadzą do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zapewniają długoterminową stabilność cenową. Mierzenie śladu węglowego Wspieramy naszych klientów w obliczaniu śladu węglowego w trzech zakresach, raportowaniu oraz jego redukcji. Strategia Net-Zero Projektujemy i wdrażamy strategię redukcji emisji gazów cieplarnianych zmierzającą do osiągnięcia zerowego śladu węglowego. ESG Wspieramy klientów w określaniu celów ESG, projektowaniu polityk, mierzeniu wskaźników, implementacji strategii oraz jej raportowaniu. System EU ETS doradzamy technicznie oraz regulacyjne w aspektach związanych z systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS). Finansowanie transformacji Doradzamy w pozyskaniu dotacji, pożyczek preferencyjnych, zielonego finansowania na zrównoważone inwestycje oraz dla przedsiębiorstw energochłonnych. Efektywność energetyczna Wspieramy klientów w inwestycjach zmierzających do oszczędności energii. Raportowanie niefinansowe Doradzamy w obowiązkowym i fakultatywnym raportowaniu w zakresie zrównoważonego rozwoju. Polityka energetyczno-klimatyczna Wspieramy klientów w zarządzaniu gospodarką energetyczno-surowcową oraz działań związanych ze zmniejszaniem wpływu na środowisko. Audyty Przygotowujemy audyty energetyczne przedsiębiorstw, audyty efektywności energetycznej, świadectwa energetyczne budynków. Jesteś gotowy [text-white]na zmianę?[/text-white] Raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju jest koniecznością. Naszą misją jest wspieranie klientów w tym procesie od podjęcia pierwszych decyzji, poprzez zaprojektowanie i przeanalizowanie rozwiązań, po ich wdrożenie w sposób, który przynosi korzyści środowiskowe, finansowe oraz niematerialne. Kontakt Zaufali nam Każde wyzwanie to szansa na stworzenie przewagi konkurencyjnej.