Energochłonni ze zwiększoną pomocą muszą sporządzić PZE

Przedsiębiorcy, którzy uzyskali pomoc w programie rządowym pod nazwą „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.” do 31 marca 2024 r. muszą rozliczyć otrzymaną zaliczkę.

Przedsiębiorcy ci muszą złożyć rozliczenie składające się z:

  1. Formularza rozliczenia pomocy (zawierający dane o poniesionych kosztów zakupu energii elektrycznej lub gazu ziemnego oraz o wskaźniku EBITDA);
  2. Zestawienia dowodów księgowych potwierdzających poniesienie kosztów w okresie kwalifikowanym;
  3. Sprawozdania beneficjenta;
  4. Raportu niezależnego biegłego rewidenta;
  5. Planu zmniejszenia energochłonności przedsiębiorstwa.

Plan zmniejszenia energochłonności przedsiębiorstwa (dalej „PZE”) musi być wykonany zgodnie z wymaganiami określonymi w programie i podpisany przez uprawnionego audytora efektywności energetycznej.

Zakres planu jest bardzo szeroki i przypomina zakres audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Obejmuje m.in. opis stanu i ocenę techniczną stosowanych w przedsiębiorstwie rozwiązań oraz analizę:

a) procesów technologiczno-produkcyjnych przedsiębiorstwa w zakresie oszczędności energii, wody oraz innych zasobów;

b) poprawy efektywności energetycznej budynków biurowych, magazynowych czy produkcyjnych przedsiębiorstwa oraz oświetlenia zewnętrznego;

c) zastosowania odnawialnych źródeł energii;

d) zastosowania systemów zarządzania energią.

Zawiera również dodatkowe elementy takie jak rekomendację optymalnej ścieżki zmniejszenia energochłonności przedsiębiorstwa, czy proponowany szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy wdrożenia.

Konieczne jest, aby koszty zaproponowanych działań w PZE stanowiły co najmniej 30% przyznanej pomocy.

Uwaga! Negatywna ocena „Planu zmniejszenia energochłonności przedsiębiorstwa” dokonana przez operatora programu, brak jego przekazania do operatora programu albo przekazanie go niezgodnie z warunkami programu skutkuje obowiązkiem zwrotu pomocy w wysokości wyższej niż należna (tj. poziom bazowy)!

Zespół Greeners kompleksowo wspiera klientów w rozliczeniu pomocy zwiększonej. Przejmujemy ciężar sporządzenia PZE zgodnie z wymogami programu. Nasz zespół składa się z inżynierów uprawnionych do sporządzania i podpisywania takiego planu.

Masz pytania dotyczące PZE? Skontaktuj się z nami!

Ostatnie wpisy

Greeners partnerem dziesiątej edycji Sustainable Economy Summit
Aktualności

Greeners jest partnerem dziesiątej edycji Sustainable Economy Summit. Wydarzenie odbędzie się w dniach 20–21 maja w Sheraton Grand w Warszawie. Maximilian Piekut, General Manager Greeners, zaprezentuje studium przypadku: „Jak sprawić, aby dekarbonizacja była korzystna dla firmy?” i weźmie udział w panelu dyskusyjnym o zielonej energii.

Czy biogaz może uratować polską gospodarkę?
Transformacja

Wraz z globalnym wzrostem świadomości ekologicznej i coraz większą presją na redukcję emisji gazów cieplarnianych, poszukiwanie alternatywnych, bardziej zrównoważonych źródeł energii staje się priorytetem dla wielu krajów. Polska, jako jeden z liderów w produkcji i zużyciu węgla, stoi przed wyzwaniem zrównoważonej transformacji energetycznej. W tym kontekście biogaz i jego pochodne, jako potencjalne elementy strategii energetycznej, wzbudzają coraz większe zainteresowanie.

Norma ISO 50001 – Klucz do efektywności energetycznej
Efektywność

System Świadectw Efektywności Energetycznej (ŚEE) przygotowano w ramach obowiązku nałożonego na państwa członkowskie przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2012/27/UE (aktualnie przekształcona Dyrektywa 2023/1791). Obowiązek ten wprowadza system zobowiązujący do zwiększenia efektywności energetycznej, w taki sposób, aby dystrybutorzy energii danego kraju co roku oszczędzali co najmniej 1,5% rocznego wolumenu sprzedaży odbiorcom końcowym. Państwa członkowskie otrzymały dowolność w opracowaniu i wprowadzeniu omawianego systemu.

Transformacja energetyczna w Twojej firmie

Wdrażamy rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju w sposób, który przynosi naszym Klientom wymierne korzyści.