Norma ISO 50001 – Klucz do efektywności energetycznej

ISO 50001 – System Zarządzania Energią

Efektywność energetyczna to kluczowy element zrównoważonego rozwoju, łączący aspekty środowiskowe z potrzebą ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (GHG). W miarę wzrostu świadomości ekologicznej, firmy coraz częściej stawiają na optymalizację zużycia energii. Norma ISO 14001 obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z ochroną środowiska, podczas gdy ISO 50001 skupia się wyłącznie na efektywności energetycznej. W tym artykule przyjrzymy się bliżej normie ISO 50001 i dowiemy się, jakie korzyści może ona przynieść firmom, które dążą do zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze zarządzanie energią.

System Zarządzania Energią (SZEn) umożliwia skuteczne zarządzanie energią na poziomie systemowym, niezależnie od jej źródła. Jest to norma, która, podobnie jak ISO 14001, oparta jest na cyklu PDCA (Plan-Do-Check-Act), co oznacza, że organizacje wdrażające ten system są zobowiązane do ciągłego doskonalenia poprzez planowanie działań, ich realizację, kontrolę i wprowadzanie korekt. Dodatkowo, została ona skonstruowana zgodnie z HLS (ang. High Level Structure), co ułatwia integrację z innymi systemami zarządzania.

ISO 50001 może być wdrożone w różnych organizacjach, niezależnie od ich wielkości czy przedmiotu działalności. Niemniej jednak największe korzyści osiągają firmy, które charakteryzują się wysokim zużyciem energii i są zobowiązane do przestrzegania wymogów redukcji emisji GHG.

Korzyści z wdrożenia ISO 50001

  1. Poprawa efektywności energetycznej – norma ta wymaga szczegółowej analizy wykorzystania energii w przedsiębiorstwie. Pozwala zidentyfikować obszary o najwyższym zużyciu energii oraz te, które mają potencjał do poprawy. W konsekwencji czego możliwa jest redukcja poboru energii i obniżenie koszów operacyjnych.
  2. Redukcja emisji gazów cieplarnianych – efektywne zarządzenie energią prowadzi do zmniejszenia emisji GHG.
  3. Bezpieczeństwo energetyczne – systematyczne monitorowanie, identyfikacja i minimalizacja ryzyk związanych z dostawcą energii sprawiają, że firma staje się odporna na awarie i fluktuacje napięcia. Norma ISO 5001 umożliwia wyznaczenie ścieżki postępowania w sytuacjach awaryjnych, zapewniając ciągłość operacyjną.
  4. Zwiększenie konkurencyjności – posiadanie certyfikatu potwierdza zaangażowanie firmy w efektywne zarządzanie energią. Może również pomóc w pozyskiwaniu nowych kontrahentów, którzy dbają o aspekty zrównoważonego rozwoju, a także inwestorów, dla których stanowi to ważny czynnik decydujący o wyborze partnera biznesowego.
  5. Zwolnienie z obowiązku przeprowadzania audytów energetycznych przedsiębiorstwa – niektóre przepisy prawne, jak np. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2023/1791 w sprawie efektywności energetycznej, narzucają przedsiębiorstwom obowiązki związane z efektywnością energetyczną. Firmy o wysokim zużyciu energii powinny przeprowadzać coroczne audyty energetyczne. Jednak posiadanie certyfikowanego Systemu Zarządzania Energią zgodnie z ISO 50001 może zwolnić z tego obowiązku.

Proces wdrożenia ISO 50001

Etap I: Wdrożenie standardu w organizacji

  1. Analiza wstępna – przegląd obecnej dokumentacji dotyczącej zarządzania energią w organizacji. Określenie procedur i praktyk, które należy uwzględnić w systemie zarządzania energią zgodnym z ISO 50001.
  2. Powołanie Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Energią – wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzór nad procesem wdrażania normy oraz koordynację działań związanych z efektywnością energetyczną.
  3. Audyt energetyczny – wewnętrzny audyt energetyczny ma na celu ocenę zgodności z dokumentacją oraz identyfikację obszarów wymagających ulepszeń.

Etap II: Certyfikacja

  1. Audyt wstępny – organizacja przeprowadza wewnętrzy audyt, aby ocenić zgodność z normą. Weryfikuje czy spełnione są wszystkie wymagania, a wszelkie niezgodności są korygowane przed audytem certyfikującym.
  2. Audyty certyfikujące – właściwe organy certyfikujące przeprowadzają audyty zgodności z normą. Po 12 oraz 24 miesiącach należy przejść audyty nadzoru, których celem jest zapewnienie ciągłej optymalizacji procesów. Po 36 miesiącach przeprowadzany jest audyt recertyfikujący, potwierdzający utrzymanie standardów zgodności z normą.

Norma ISO 50001 jest fundamentem efektywnego zarządzania energią w przedsiębiorstwach, oferując istotne korzyści dla środowiska, wydajności operacyjnej i pozycji rynkowej. Implementacja tej normy wymaga dokładnego planowania, szczegółowej analizy i zaangażowania zespołu na każdym szczeblu organizacji. Choć proces ten może być wymagający, przynosi on znaczące korzyści, takie jak osiągnięcie strategicznych celów biznesowych i promowanie zrównoważonego rozwoju. Wdrożenie ISO 50001 to strategiczny krok ku zwiększeniu efektywności energetycznej i umocnieniu pozycji rynkowej firmy, jednocześnie przyczyniając się do ochrony naszej planety.

Nasz zespół specjalistów ma duże doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu normy ISO 50001, która pomaga obniżyć koszty operacyjne i zmniejszyć ślad węglowy. Wspieramy firmy w identyfikacji obszarów o wysokim zużyciu energii oraz we wdrażaniu systemów monitorowania, co prowadzi do poprawy efektywności energetycznej. Pomagamy również w raportowaniu ESG, zwiększając wiarygodność Twojej firmy w oczach inwestorów. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak nasz zespół może pomóc Twojej organizacji osiągnąć cele związane z efektywnym zarządzaniem energią.

Ostatnie wpisy

Greeners partnerem dziesiątej edycji Sustainable Economy Summit
Aktualności

Greeners jest partnerem dziesiątej edycji Sustainable Economy Summit. Wydarzenie odbędzie się w dniach 20–21 maja w Sheraton Grand w Warszawie. Maximilian Piekut, General Manager Greeners, zaprezentuje studium przypadku: „Jak sprawić, aby dekarbonizacja była korzystna dla firmy?” i weźmie udział w panelu dyskusyjnym o zielonej energii.

Czy biogaz może uratować polską gospodarkę?
Transformacja

Wraz z globalnym wzrostem świadomości ekologicznej i coraz większą presją na redukcję emisji gazów cieplarnianych, poszukiwanie alternatywnych, bardziej zrównoważonych źródeł energii staje się priorytetem dla wielu krajów. Polska, jako jeden z liderów w produkcji i zużyciu węgla, stoi przed wyzwaniem zrównoważonej transformacji energetycznej. W tym kontekście biogaz i jego pochodne, jako potencjalne elementy strategii energetycznej, wzbudzają coraz większe zainteresowanie.

Norma ISO 50001 – Klucz do efektywności energetycznej
Efektywność

System Świadectw Efektywności Energetycznej (ŚEE) przygotowano w ramach obowiązku nałożonego na państwa członkowskie przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2012/27/UE (aktualnie przekształcona Dyrektywa 2023/1791). Obowiązek ten wprowadza system zobowiązujący do zwiększenia efektywności energetycznej, w taki sposób, aby dystrybutorzy energii danego kraju co roku oszczędzali co najmniej 1,5% rocznego wolumenu sprzedaży odbiorcom końcowym. Państwa członkowskie otrzymały dowolność w opracowaniu i wprowadzeniu omawianego systemu.

Transformacja energetyczna w Twojej firmie

Wdrażamy rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju w sposób, który przynosi naszym Klientom wymierne korzyści.