Norma ISO 50001 – Klucz do efektywności energetycznej

System Świadectw Efektywności Energetycznej (ŚEE) przygotowano w ramach obowiązku nałożonego na państwa członkowskie przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2012/27/UE (aktualnie przekształcona Dyrektywa 2023/1791). Obowiązek ten wprowadza system zobowiązujący do zwiększenia efektywności energetycznej, w taki sposób, aby dystrybutorzy energii danego kraju co roku oszczędzali co najmniej 1,5% rocznego wolumenu sprzedaży odbiorcom końcowym. Państwa członkowskie otrzymały dowolność w opracowaniu i wprowadzeniu omawianego systemu.

Norma ISO 14001 – Klucz do zrównoważonego rozwoju

W dzisiejszym świecie, kwestie zrównoważonego rozwoju i podejścia ESG (Environmental, Social, Governance) są coraz bardziej kluczowe dla firm. Aby wzmocnić swój udział w środowiskowym filarze zrównoważonego rozwoju, zalecane jest systemowe podejście do zarządzania środowiskowego poprzez wprowadzenie Systemu Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) zgodnie z międzynarodowym standardem ISO 14001.

Implementacja dyrektywy CSRD

Ministerstwo Finansów opracowało projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw, aby zaimplementować do krajowego porządku prawnego tzw. dyrektywę CSRD oraz dyrektywę delegowaną.

Ślad węglowy organizacji i ślad węglowy produktu w raportowaniu zrównoważonym

Redukcja emisji gazów cieplarnianych (GHG) stała się kluczową kwestią w obliczu rosnącego nacisku na zmiany klimatyczne. Ślad węglowy (CF, tony CO2e) jest szeroko stosowany do ilościowego określenia emisji GHG wywoływanych przez dany podmiot, osobę, czy też produkt.

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej – nowe wymagania dla przedsiębiorców

W obliczu rosnących wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi, bezpieczeństwem energetycznym oraz potrzebą zrównoważonego rozwoju Unia Europejska pragnie zwiększyć udział Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w końcowym zużyciu energii.

Europejskie Standardy Sprawozdawczości w Zakresie Zrównoważonego Rozwoju (ESRS)

31 lipca 2023 r. Komisja Europejska przyjęła Europejskie standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS). Mają je stosować wszystkie przedsiębiorstwa podlegające dyrektywie CSRD.

Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM) 

Realizacja coraz bardziej ambitnych celów klimatycznych wynikających z porozumienia paryskiego wymaga od polskich przedsiębiorców dostosowania się do wielu uwarunkowań prawnych.